Lessons from the land
Bea Lake
Idaa Trail
Fence Narrows
Blood Rock
Grave Site
Hook Place
Komoola Portage
Sliding Hill
Village beside Nidzii
Bea Lake
Canoe
HelpSearch
Trail mapYoung traveller
FrenchEnglish
Basket
Introduction History of Canoe Explore Building a Canoe Birch & Spruce Learn More
back next
El Wegod

Elà t'à Canada k'ehodzô agodza hôt'e. Înëë edlatåô leèmi xo gots'ô dône sôåî elà t'à edegîda hôt'e. Di nëë k'è tì eyits'ô deh åô kàa gòåî t'à, elà nàtso xè nedà le laàni zô t'à agît'î hôt'e. Dône sôåî wenaàwo t'à, dakweåô kwèt'î ndè k'e k'egîde t'à, Canada gha sömba hòlî hô'te. Elà t'à, dône tîli k'è k'egede t'à St. Lawrence dehcho nîà eyits'ô tidè hazô yagola k'è k'egîîde hôt'e.

Godi Wexèht'e gha:
- water exhibits @ the Prince of Wales Northern Heritage Centre
- Canadian Canoe Museum

  video
( Canadian Museum of Civilization, no. 26062)
Necha ade gha wek'ech
De Nht'ch gha  next
Prince of Wales Whaehd Godi K, Smbak', Edzan, Canada